سال چهارم شماره یازدهم

تابستان و پاییز 1402

سال چهارم شماره دهم

بهار 1402

سال سوم شماره نهم

تابستان 1401

کتابچه آموزشی

تغذیه با شیرمادر؛ یک عمر سلامتی

نوشته شده توسط انجمن علمی ترویج تغذیه با شیرمادر ایران

کتابچه آموزشی

تغذیه شیرخوار با شیرمادر از دیدگاه اسلام

نوشته شده توسط انجمن علمی ترویج تغذیه با شیرمادر ایران

فرآورده های مورد تأیید هیئت مدیره محترم انجمن علمی ترویج تغذیه با شیرمادر ایران

اسامی اعضای محترم هیئت مدیره

انجمن علمی ترویج تغذیه با شیرمادر ایران:

آقایان: دکتر سید ابوالفضل افجه، دکتر علی اصغر حلیمی اصل، دکتر محمد کاظمیان

خانم ها: دکتر شهربانو نخعی، دکتر صدیقه حنطوش زاده، دکتر فاطمه فرهمند،

دکتر بهار اله وردی، دکتر فرحناز صنیعی

پیمایش به بالا